PROGNOSTICATOR

Listing for Stock Market ending 05/18/2022
Two Crows Bearish 1247.gif
BURL BURL
CHGCY CHGCY
DBVT DBVT
ELTK ELTK
EPHE EPHE
FJTSY FJTSY
FLRN FLRN
GCTAY GCTAY
GLDD GLDD
HAYN HAYN
KELYA KELYA
NPPXF NPPXF
NTDOY NTDOY
SPOK SPOK
TJX TJX
VHC VHC

Copyright 1998 - 2022 Lit Wick Co., LLC.